Wydział Etnolingwistyki

Wydział Etnolingwistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu powstał 1 września 2023 roku.

Jego pracownicy w przeważającej mierze prowadzą działalność badawczą w dyscyplinach językoznawstwo oraz literaturoznawstwo. Część z nich specjalizuje się także w takich dyscyplinach, jak nauki o kulturze i religii oraz nauki o polityce i administracji. Wielu prowadzi badania interdyscyplinarne, łączące zagadnienia językoznawstwa i literaturoznawstwa z zagadnieniami kulturoznawstwa, religioznawstwa, antropologii, politologii i innych dyscyplin. W ramach językoznawstwa prowadzone są badania w zakresie niemal wszystkich jego działów – językoznawstwa ogólnego, stosowanego oraz porównawczego. Przedmiotem badań najbardziej powiązanym z działalnością dydaktyczną są języki i literatury ludów europejskiego oraz azjatyckiego i afrykańskiego obszaru językowego.

Strukturę organizacyjną Wydziału Etnolingwistyki tworzy dziesięć zakładów: Zakład Badań nad Językami i Kulturami Tajwanu oraz Wietnamu, Zakład Badań Psycholingwistycznych i Międzykulturowych nad Leksyką i Dyskursem, Zakład Bałtologii,

Zakład Fonetyki, Zakład Hebraistyki, Arameistyki i Karaimoznawstwa, Zakład Hungarystyki, Zakład Infolingwistyki, Zakład Języka Koreańskiego, Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego, Zakład Komunikacji Międzykulturowej i Aksjolingwistyki. W strukturze Wydziału Etnolingwistyki funkcjonuje także Instytut Króla Sejonga działający na podstawie umów podpisanych z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Wskazując na wielki potencjał dydaktyczny Wydziału Etnolingwistyki, należy podkreślić, że oprócz prowadzenia badań naukowych jego najważniejszą misją jest nauczanie języków i wiedzy o kulturach ludów różnych obszarów świata: przede wszystkim ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki. Należą do nich m.in. języki azjatyckie: chiński, farsi, hindi, japoński, wietnamski, tajski, khmerski i arabski nauczane w ramach programu kierunku Etnolingwistyka; język koreański nauczany na kierunku Filologia koreańska oraz język hebrajski na kierunku Hebraistyka. W ofercie programowej Wydziału znajduje się także bardzo duża grupa języków europejskich (m.in. angielski, hiszpański, francuski, szwedzki, litewski, łotewski i inne). O sile działalności dydaktycznej Wydziału Etnolingwistyki świadczy również liczba około 800 studentów kształconych na prowadzonych kierunkach filologicznych. Wydział kształci także studentów na studiach wieczorowych na kierunku Filologia koreańska i zaocznych na kierunku Etnolingwistyka oraz interlingwistyka na Studiach podyplomowych interlingwistyki.