akty prawne

Wyciąg ze Statutu UAM​​​​​​​

§ 25

 1. W Uniwersytecie oraz jego jednostkach organizacyjnych mogą działać rady lub inne ciała doradcze i opiniodawcze niebędące organami Uniwersytetu.
 2. Ciałami opiniodawczymi i doradczymi są: 
  1) kolegium rektorsko-dziekańskie;
  1a) uniwersytecka rada ds. nauki;
  1b) naukowy komitet doradczy (Scientific Advisory Board);
  2) rada szkoły dziedzinowej;
  3) rada szkoły doktorskiej;
  4) rada dziekańska;
  5) rada filii;
  6) rada dyrektorów szkół doktorskich;
  7) rada jednostki ogólnouczelnianej;
  8) rada ds. kształcenia;
  ​​​​​​​9) ogólne zebranie pracowników wydziału, o którym mowa w § 61.

§ 127

 1. skład rady ds. kształcenia szkoły dziedzinowej wchodzą:
  1) przewodniczący powołany przez rektora na wniosek prorektora kierującego szkołą dziedzinową;
  2) prodziekani właściwi w sprawach kształcenia z każdego wydziału wchodzącego w skład szkoły dziedzinowej;
  3) po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z wydziałów, na których realizowane są kierunki studiów, wskazani przez dziekana wydziału;
  4) przedstawiciele samorządu studenckiego, po jednym z każdego wydziału wchodzącego w skład szkoły dziedzinowej.
 2. W sprawach dotyczących kształcenia na kierunku studiów w posiedzeniu rady uczestniczy właściwy dziekan.

§ 128

Członków rady ds. kształcenia szkoły dziedzinowej powołuje rektor na wniosek właściwego prorektora.

§ 129

Do zadań rady ds. kształcenia szkoły dziedzinowej należy w szczególności:
1) opracowanie i realizacja polityki edukacyjnej szkoły, spójnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu w obszarze kształcenia;
2) dbanie o zrównoważoną ofertę edukacyjną szkoły (liczba i rodzaj oferowanych kierunków studiów oraz zasady rekrutacji oraz limity przyjęć);
3) wypracowanie standardów jakości kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w szkole, w szczególności:
a) prowadzenie nadzoru nad badaniem jakości kształcenia w ramach prowadzonych w szkole kierunków studiów,
b) inicjowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w szkole,
c) inicjowanie działań na rzecz podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
4) opiniowanie wniosków wydziałów o utworzenie nowych kierunków studiów, modyfikację programów studiów już istniejących kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia oraz wniosków o zawieszenie lub przekształcenie kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia;
5) określenie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
6) inicjowanie działań na rzecz pozyskania najlepszych kandydatów na studia;
7) przygotowanie materiałów do oceny kompleksowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

§ 130
​​​​​​​

 1. skład rady programowej kierunku studiów wchodzi:
  1) prodziekan wydziału, na którym realizowany jest kierunek studiów;
  2) do sześciu nauczycieli akademickich – przedstawicieli dyscyplin naukowych, do których przypisano kierunek studiów, wskazanych przez dziekanów;
  3) do trzech przedstawicieli studentów kierunku studiów.
 2. skład rady programowej grupy kierunków studiów wchodzi:
  1) prodziekan wydziału, na którym realizowane są kierunki studiów;
  2) do dziesięciu nauczycieli akademickich – przedstawicieli dyscyplin naukowych, do których przypisano kierunki studiów, wskazanych przez dziekanów;
  3) do pięciu przedstawicieli studentów kierunków studiów.
 3. W posiedzeniach rad programowych określonych w ust. 1 i 2 bierze udział dziekan. Dziekan ma prawo zabrania głosu w każdej sprawie.
 4. Do filii, jeżeli ta nie wchodzi w skład szkoły dziedzinowej, stosuje się odpowiednio ust. 1–3.

§ 131

Przewodniczącym rady programowej kierunku studiów lub grupy kierunków studiów jest prodziekan wydziału, kierownik kierunku studiów, o którym mowa w § 63 ust. 5 albo zastępca dyrektora filii, jeżeli został powołany.

§ 132
​​​​​​​

 1. Członków rady programowej kierunku studiów lub grupy kierunków studiów powołuje rektor na wniosek właściwego prorektora, w uzgodnieniu z dziekanem.
 2. Skład rady programowej kierunku studiów lub grupy kierunków studiów prowadzonego z innymi podmiotami uwzględnia postanowienia umów oraz wymogi dla tych studiów.

§ 133

Do zadań rady programowej kierunku studiów lub grupy kierunków studiów należy:
1) sprawowanie nadzoru nad jakością kształcenia na kierunku studiów;
2) zapewnianie i ocenianie jakości kształcenia na kierunku studiów;
3) przygotowanie lub modyfikacja zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi programu kształcenia, w tym kierunkowych efektów uczenia się oraz planów studiów;
4) przygotowanie propozycji zasad rekrutacji oraz limitów przyjęć;
5) nawiązywanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w celu doskonalenia programów kształcenia;
6) przeprowadzenie okresowego przeglądu i weryfikacja programów kształcenia realizowanych w ramach kierunku studiów, w szczególności w zakresie:
a) właściwego doboru przedmiotów oraz form zajęć dydaktycznych wymaganych do osiągnięcia założonych efektów uczenia się,
b) ustalenia zgodności efektów przypisanych przedmiotom i modułom z efektami kierunkowymi,
c) sprawdzania treści programowych przedmiotów w odniesieniu do osiągnięcia założonych efektów uczenia się,
d) zatwierdzania kart przedmiotów prowadzonych na kierunku przedmiotów,
e) opiniowania tworzenia i znoszenia specjalności, profili, ścieżek dydaktycznych na danym kierunku,
f) opiniowania kandydatury promotorów prac dyplomowych,
g) zatwierdzania tematów prac dyplomowych,
h) dokonywania okresowej oceny jakości prac dyplomowych realizowanych na kierunku,
i) ustalania zasad procesu dyplomowania,
j) ustalania zasad obsady kadrowej poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich,
k) ustalania strategii promocji kierunku,
l) ustalania zasad hospitowania zajęć realizowanych przez pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych na kierunku studiów;
7) przygotowanie materiałów do oceny programowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.