Biuro SNJL

dr Dominika Gapska 

Zakres obowiązków:

 1. Koordynacja pracy biura Szkoły – prawidłowe i terminowe wykonywanie zadań powierzonych przez Prorektorkę kierującą Szkołą, zapewnienie współpracy i współdziałania z Dziekanami i administracją Wydziałów wchodzących w skład Szkoły
 2. Prowadzenie kalendarza spotkań Prorektorki kierującej Szkołą
 3. Organizacja spotkań, zebrań i uroczystości Prorektorki kierującej Szkołą
 4. Przygotowanie obrad Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa (przygotowywanie porządku obrad, prezentacji, głosowań, nadzór nad prawidłowością i kompletnością dokumentacji zgłaszanej na obrady, sporządzanie listy obecności stałych członków Rady)
 5. Przygotowanie protokołów i uchwał po Radzie Naukowej Dyscyplin
 6. Obsługa procedur awansowych w zakresie należącym do Rady Naukowej Dyscyplin
 7. Koordynacja obiegu dokumentacji w ramach jednostek wchodzących w skład Szkoły   
 8. Przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Szkoły
 9. Prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji (pism, raportów, zestawień) na potrzeby Prorektorki
 10. Wsparcie administracyjne POB05 – Arts & Humanities; Social Science w zakresie powierzonym Prorektorce kierującej Szkołą
 11. Ewidencja czasu pracy pracowników i obsługa systemu premiowego
 12. Wykonywanie bieżących zadań powierzonych przez Prorektorkę
 13. wnioski dot. konkursu „Wspólnie dążymy do doskonałości”

mgr Marta Kowalak-Szostak

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa kancelaryjna i prowadzenie sekretariatu Prorektorki
 2. Przygotowanie merytoryczne spraw bieżących leżących w gestii Prorektorki
 3. Ścisła współpraca z Działami Administracji Centralnej oraz Jednostkami podległymi Prorektorce
 4. Prowadzenie terminarza spotkań i przestrzeganie terminów
 5. Przygotowywanie korespondencji
 6. Przygotowywanie wyjazdów służbowych Prorektorki
 7. Organizowanie posiedzeń, narad i spotkań zwoływanych przez Prorektorkę i Rektora
 8. Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji spraw zgodnie z obowiązującymi zasadami kancelaryjnymi
 9. Wsparcie administracyjne prac Zespołu ds. strategii funkcjonującego przy Szkole
 10. Obsługa procedur konkursowych w zakresie należącym do Prorektorki
 11. Comiesięczne sprawozdania z działalności Prorektorki oraz wsparcie przy przygotowaniu sprawozdania rocznego z działalności Szkoły
 12. Nadzór nad zaopatrzeniem sekretariatu w niezbędne materiały oraz artykuły biurowe
 13. Współpraca przy organizacji uroczystości uniwersyteckich
 14. Zastępstwo w czasie nieobecności innych pracowników Biura Rektora (również w Sekretariacie Rektora)
 15. wnioski dot. funduszu szkół dziedzinowych z 0,5% subwencji Wydziałów 
 16. Komisja ds. Nauki
 17. Komisja ds. Europejskiej Karty Naukowca 
 18. rozliczanie konkursów IDUB dla POB05

mgr Aniela Pawlak

Zakres obowiązków:

 1. Obsługa administracyjna Rady ds. Kształcenia Szkoły
 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z zadaniami i funkcjonowaniem Rady ds. Kształcenia Szkoły oraz rad programowych kierunków i grup kierunków studiów (przyjmowanie wniosków Wydziałów wchodzących w skład Szkoły o utworzenie nowych kierunków studiów, modyfikację programów studiów już istniejących kierunków studiów, studiów podyplomowych i in. form kształcenia, wniosków o zawieszenie lub przekształcenie kierunków studiów, studiów podyplomowych i in., przekazywanie ich do dalszego procedowania oraz archiwizacja; prowadzenie rejestru jednorazowych zmian w planie studiów)
 3. Organizowanie posiedzeń Rady ds. Kształcenia Szkoły (sporządzanie porządku obrad, gromadzenie i przekazywanie materiałów, przygotowywanie głosowań, protokołowanie posiedzeń, obsługa organizacyjno-techniczna)
 4. Obsługa administracyjna Rady Szkoły SNJL (przygotowanie porządku obrad, materiałów, protokołowanie spotkań)
 5. Obsługa administracyjna spotkań Prorektorki z dziekanami Szkoły
 6. Przygotowywanie pism, prezentacji, rejestrów, raportów
 7. Współorganizowanie posiedzeń Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa oraz zebrań Prorektorki kierującej Szkołą
 8. Współudział w przygotowaniu rocznego sprawozdania z działalności Szkoły
 9. Obsługa strony internetowej Szkoły oraz zakładki Szkoły w Intranecie UAM
 10. Opracowywanie oraz redagowanie Newslettera SNJL
 11. Dbałość o poprawność językową dokumentów tworzonych na potrzeby Szkoły 
 12. Wykonywanie zadań powierzonych przez Prorektorkę kierującą Szkołą oraz Przewodniczącą Rady ds. Kształcenia Szkoły 

Szkoła Doktorska SNJL:

mgr Agnieszka Kalecińska

Zakres obowiązków:

 1. Praca administracyjna w ramach Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze (prowadzenie dokumentacji Szkoły Doktorskiej – uchwał, zarządzeń, dokumentacji osobowej doktorantów; pomoc przy opracowywaniu oferty dydaktycznej w ramach programu kształcenia; przygotowywanie harmonogramów zajęć oraz kart przedmiotów; dokonywanie rezerwacji sal na potrzeby wykładowców Szkoły Doktorskiej; wprowadzanie oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej do systemu USOS; prowadzenie rejestracji w USOS do grup zajęciowych; ankietowanie oferty dydaktycznej Szkoły Doktorskiej; organizacja cyklicznych spotkań dla doktorantów i promotorów; monitorowanie realizacji przez doktorantów programu kształcenia oraz założonych efektów kształcenia; współorganizacja forum doktoranckiego oraz szkoły letniej dla doktorantów; prowadzenie kalendarza Szkoły Doktorskiej; stała współpraca z administracją centralną Szkoły Doktorskiej; udział w pracach zespołów roboczych Szkoły Doktorskiej; udział w pracach komisji rekrutacyjnej w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej).
 2. Obsługa administracyjna Rady Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze.
 3. Obsługa strony internetowej SNJL w zakresie Szkoły Doktorskiej.
 4. Pomoc redakcyjna w ramach Bazy Wiedzy UAM (w zakresie słuchaczy Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze).
 5. Wykonywanie bieżących zadań powierzonych przez Dyrektora Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze, a także Prorektora właściwego do spraw doktorantów UAM oraz Prorektor kierującej Szkołą Nauk o Języku i Literaturze.
 6. Wsparcie administracyjne w zespole do spraw realizacji projektu „Towards the internationalisation of the Doctoral School of AMU”(STER-NAWA).
 7. Współpraca z biurem obsługi SNJL.