O Szkole

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze jest jednostką organizacyjną, w ramach której funkcjonują wydziały reprezentujące dyscypliny językoznawstwo, literaturoznawstwo i polonistyka:​​​​​​​

Przy Szkole działa Rada Naukowa Dyscyplin Językoznawstwo i Literaturoznawstwo. Ciałem opiniodawczym i doradczym jest Rada Szkoły Nauk o Języku i Literaturze.

Realizację zadań ustawowych i statutowych Uniwersytetu umożliwiają Szkole ww. Rady we współpracy z powołanymi w tym celu zespołami:

  • Zespołem ds. Monitorowania Stanu Publikacji Naukowych Pracowników,
  • Zespołem ds. Opracowania Kryteriów Oceny Okresowej Nauczycieli Akademickich,
  • Zespołem ds. Strategii.

Za kwestie związane z kształceniem odpowiada Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze wraz z powołanymi na wydziałach radami programowymi kierunków oraz grup kierunków studiów.

Szkoła Doktorska Nauk o Języku i Literaturze jest odpowiedzialna za kształcenie doktorantów.