akty prawne

Wyciąg ze Statutu UAM

§ 25

 1. W Uniwersytecie oraz jego jednostkach organizacyjnych mogą działać rady lub inne ciała
  doradcze i opiniodawcze niebędące organami Uniwersytetu.
 2. Ciałami opiniodawczymi i doradczymi są:
  1) kolegium rektorsko-dziekańskie;
  1a) uniwersytecka rada ds. nauki;
  9
  1b) naukowy komitet doradczy (Scientific Advisory Board);
  2) rada szkoły dziedzinowej;
  3) rada szkoły doktorskiej;
  4) rada dziekańska;
  5) rada filii;
  6) rada dyrektorów szkół doktorskich;
  7) rada jednostki ogólnouczelnianej;
  8) rada ds. kształcenia;
  9) ogólne zebranie pracowników wydziału, o którym mowa w § 61.
 3. Rektor może powołać w drodze zarządzenia inne ciała doradcze i opiniodawcze. W akcie
  o utworzeniu rady lub innego ciała rektor określa nazwę, skład oraz zadania
  powoływanego ciała.
 4. Zasady głosowania określone w § 49 stosuje się odpowiednio do głosowania we
  wszystkich ciałach doradczych i opiniodawczych funkcjonujących w Uniwersytecie.

§ 58

 1. Prorektor, w zakresie umocowania udzielonego przez rektora, kieruje szkołą
  dziedzinową, nadzorując jej działalność, w szczególności w zakresie:
  1) opracowania strategii rozwoju szkoły dziedzinowej zgodnej ze strategią rozwoju
  Uniwersytetu;
  2) współpracy między dziekanami wydziałów wchodzących w skład szkoły
  dziedzinowej, w szczególności w zakresie interdyscyplinarności, efektywności
  publikacyjnej oraz wpływu działalności w danej dyscyplinie na społeczeństwo
  i gospodarkę;
  3) współpracy między dziekanami wydziałów wchodzących w skład szkoły
  dziedzinowej w zakresie kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na
  kierunkach interdyscyplinarnych.
 2. Prorektor, o którym mowa w ust. 1, ponadto:
  1) przedkłada senatowi wnioski w sprawie ustalenia programów studiów, studiów
  podyplomowych oraz innych form kształcenia na wydziałach wchodzących w skład
  szkoły dziedzinowej;
  2) podejmuje działania na rzecz zapewnienia jakości kształcenia w dziedzinie nauki,
  w której szkoła dziedzinowa prowadzi kształcenie;
  3) wskazuje kandydatów do komisji oceniających nauczycieli akademickich
  zatrudnionych na wydziałach wchodzących w skład szkoły dziedzinowej,
  w porozumieniu z właściwym dziekanem;
  4) przygotowuje plan wstępny oraz plan finansowy szkoły dziedzinowej;
  5) dysponuje środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego
  upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora;
  6) sprawuje nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przeznaczonych na
  wydziały wchodzące w skład szkoły dziedzinowej;
  7) składa rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności szkoły;
  8) opiniuje, w porozumieniu z właściwym dziekanem, kandydatów na stanowiska
  kierowników jednostek organizacyjnych wydziałów wchodzących w skład szkoły
  dziedzinowej.

§ 69

 1. Jeżeli ustawa lub statut nie stanowią inaczej, jednostki organizacyjne tworzy,
  przekształca i znosi rektor:
  1) z własnej inicjatywy;
  2) na wniosek właściwego prorektora, po zasięgnięciu opinii rady szkoły dziedzinowej;
  3) na wniosek dziekana, po zasięgnięciu opinii rady szkoły dziedzinowej –
  w przypadku jednostki organizacyjnej wydziału;
  4) na wniosek kierownika innej jednostki organizacyjnej uniwersytetu – w przypadku
  jednostki organizacyjnej tej jednostki.
 2. Wniosek o utworzenie albo przekształcenie jednostki organizacyjnej powinien zawierać:
  1) określenie wnioskodawcy;
  2) nazwę jednostki, której wniosek dotyczy;
  3) określenie zadań, jakie ma spełniać jednostka, struktury wewnętrznej, jeżeli jest
  przewidywana, terminu podjęcia działalności przez jednostkę, zakresu jej
  podporządkowania w Uniwersytecie, składu osobowego ze wskazaniem osób
  mających kwalifikacje do objęcia stanowisk kierowniczych, a jeżeli stanowiska te
  mają być obsadzane w drodze konkursu – wskazanie osoby kierującej jednostką do
  czasu rozstrzygnięcia konkursu;
  4) określenie terminu i trybu, w jakim osoba kierująca jednostką złoży sprawozdanie
  z działalności tej jednostki;
  5) określenie sposobu finansowania jednostki, której wniosek dotyczy, oraz wpływ
  utworzenia jednostki na sytuację finansową wnioskodawcy.
 3. Wniosek o utworzenie na wydziale instytutu lub przekształcenie w taki instytut już
  istniejących jednostek organizacyjnych, poza wymogami określonymi w ust. 2, powinien
  zawierać uzasadnienie odrębności programu naukowego instytutu od programu innych
  działających już na wydziale jednostek organizacyjnych oraz uzasadnienie odrębności
  naukowej jednostek mających wejść w skład instytutu. Instytutem kieruje dyrektor.
  3a. Rektor może powołać zastępcę dyrektora instytutu na wniosek dziekana. Dziekan przed
  złożeniem wniosku zasięga opinii pracowników danej jednostki.
  3b. Rektor może powołać dwóch zastępców dyrektora instytutu, jeżeli w instytucie pracuje,
  jako podstawowym miejscu pracy, co najmniej 55 nauczycieli akademickich.
 4. Wniosek o utworzenie katedry lub zakładu albo o przekształcenie w katedrę już
  istniejących jednostek organizacyjnych, poza wymogami określonymi w ust. 2, powinien
  zawierać uzasadnienie, że dotychczasowa struktura organizacyjna nie sprzyja realizacji
  określonych zadań naukowych oraz zawierać uzasadnienie odrębności programu
  badawczego zespołu osób, które mają wejść w skład projektowanej jednostki.
 5. Rektor może znieść jednostki organizacyjne niespełniające wymogów określonych
  w § 75. Zniesienie następuje z końcem roku akademickiego.

§ 72

 1. Szkoła dziedzinowa jest jednostką organizacyjną powołaną do zapewniania warunków do
  prowadzenia działalności naukowej, dydaktycznej, artystycznej oraz do kształcenia kadry
  naukowej.
 2. W ramach szkoły dziedzinowej funkcjonują wydziały.
 3. Jeżeli jest to uzasadnione zadaniami określonymi w ust. 1, w ramach szkoły dziedzinowej
  mogą funkcjonować inne niż wydziały jednostki organizacyjne.
  § 73
 4. W szkole dziedzinowej działa rada szkoły oraz rada do spraw kształcenia szkoły.
 5. W skład rady szkoły wchodzą:
  1) właściwy prorektor kierujący szkołą, jako przewodniczący;
  2) dziekani wydziałów funkcjonujących w ramach szkoły dziedzinowej;
  3) kierownicy jednostek, o których mowa w § 72 ust. 3;
  4) przewodniczący rady do spraw kształcenia szkoły;
  5) dyrektor właściwej szkoły doktorskiej;
  33
  6) przedstawiciel samorządu studenckiego;
  7) przedstawiciel samorządu doktoranckiego.
 6. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział, z głosem doradczym, jeden
  przedstawiciel każdego ze związków zawodowych działających w szkole dziedzinowej.
 7. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział rektor. Rektor ma prawo zabrania głosu
  w każdej sprawie.
 8. W posiedzeniach rady szkoły może brać udział każdy prorektor. Prorektor ma prawo
  zabrania głosu w każdej sprawie.
 9. Do zadań rady szkoły należy:
  1) opracowanie strategii rozwoju szkoły dziedzinowej;
  2) opiniowanie wstępnego planu finansowego oraz planu finansowego szkoły
  dziedzinowej oraz jego wykonania;
  3) opiniowanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady senatu;
  4) opracowanie wytycznych dla rady naukowej dyscypliny w zakresie kryteriów oceny
  okresowej nauczycieli akademickich;
  5) kształtowanie polityki zatrudnienia w szkole.

§ 85

 1. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy
  o pracę.
 2. Nawiązanie z nauczycielem akademickim pierwszego stosunku pracy w Uniwersytecie,
  na czas nieokreślony lub określony dłuższy niż trzy miesiące, w wymiarze
  przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje po przeprowadzeniu
  otwartego konkursu.
 3. Stosunek pracy z:
  1) nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje rektor na wniosek dziekana
  zaopiniowany przez właściwego prorektora kierującego szkołą dziedzinową albo
  kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
  2) pracownikiem badawczo-technicznym, inżynieryjno-technicznym oraz
  bibliotecznym nawiązuje i rozwiązuje rektor na wniosek dziekana zaopiniowany
  przez właściwego prorektora kierującego szkołą dziedzinową albo na wniosek
  kierownika innej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu.
 4. Rektor może rozwiązać stosunek pracy również z własnej inicjatywy.
 5. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może zostać rozwiązany
  z innych ważnych przyczyn, o których mowa w art. 125 w zw. z art. 124 i 126 ustawy
  z dnia 25 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, po uzyskaniu opinii senatu.
  § 86
 6. Rektor wyraża zgodę na ogłoszenie otwartego konkursu na stanowisko nauczyciela
  akademickiego na wniosek dziekana, zaopiniowany przez właściwego prorektora
  kierującego szkołą dziedzinową albo kierownika innej jednostki organizacyjnej
  Uniwersytetu.
 7. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
  1) nazwę jednostki, w której ma być zatrudniony nauczyciel akademicki;
  2) określenie stanowiska, którego konkurs dotyczy, i jego usytuowanie w strukturze
  jednostki;
  3) wymiar czasu pracy i informację o podstawowym miejscu pracy;
  4) uzasadnienie.
 8. Tryb i warunki postępowania konkursowego określa załącznik nr 3 do statutu.

  § 87
 9. Konkurs ogłasza właściwy prorektor w porozumieniu z dziekanem albo kierownikiem
  innej właściwej jednostki organizacyjnej. Konkurs może ogłosić rektor z własnej
  inicjatywy.
 10. Rada szkoły dziedzinowej powołuje komisję konkursową, która określa szczegółowe
  wymogi wobec kandydatów na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz
  przeprowadza postępowanie konkursowe. Przewodniczący przekazuje dziekanowi albo
  kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej protokół posiedzenia komisji
  zawierającej rozstrzygnięcie konkursu.