akty prawne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

ze zmianami

Uchwała z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Uchwała nr 367/2019/2020 Senatu UAM z dnia 28 października 2019 r. dotycząca sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

ze zmianami:

Uchwała nr 44/2020/2021 Senatu UAM z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 367/2019/2020 Senatu UAM

Uchwała nr 133/2020/2021 Senatu UAM w dnia 28 czerwca 2021 r. dotycząca określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Resolution No. 133/2020/2021 of the Senate of Adam Mickiewicz University, Poznań 28 June 2021 – The procedure for the award of the degree of doktor

Uchwała nr 237/2021/2022 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr 133/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 roku dotyczącej określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora

Obowiązujące doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2019/2020:

Uchwała nr 293/2018/2019 Senatu UAM z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (nieobowiązująca)

Uchwała nr 295/2018/2019 Senatu UAM z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ramowy plan kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (załącznik nr 2 do uchwały nr 295/2018/2019 Senatu UAM z dnia 27 maja 2019 r.)

Efekty uczenia się (załącznik nr 1 do uchwały nr 295/2018/2019 Senatu UAM z dnia 27 maja 2019 r.)

Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w szkołach doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Principles for conducting mid-term evaluation in doctoral schools at Adam Mickiewicz University

Kryteria oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze

Criteria for the mid-term evaluation of a Doctoral Student in the School of Languages and Literatures

Komisje ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w roku akademickim 2020/2021

Obowiązujące doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2020/2021:

Uchwała nr 421/2019/2020 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Szkoły Doktorskiej (nieobowiązująca)

Uchwała nr 402/2019/2020 Senatu UAM z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ramowego planu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Resolution No 402/2019/2020 Senate UAM 24 February 2020 – Framework Curriculum of the Doctoral School of Adam Mickiewicz University, Poznań

Efekty uczenia się (załącznik nr 1 do uchwały nr 295/2018/2019 Senatu UAM z dnia 27 maja 2019 r.)

Zasady przeprowadzania oceny śródokresowej w szkołach doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Principles for conducting mid-term evaluation in doctoral schools at Adam Mickiewicz University

Kryteria oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze

Criteria for the mid-term evaluation of a Doctoral Student in the School of Languages and Literatures

Komisje ds. oceny śródokresowej doktorantów Szkoły Nauk o Języku i Literaturze w roku akademickim 2021/2022

Przedstawiciele doktorantów w komisjach ds. oceny śródokresowej

Obowiązujące doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2021/2022:

Uchwała nr 74/2020/2021 Senatu UAM z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ramowego planu kształcenia w szkole doktorskiej

Resolution No 74/2020/2021 of the Senate UAM 24 February 2021 – curriculum for doctoral studies

Załącznik do uchwały nr 74/2020/2021 Senatu UAM z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie ramowego planu kształcenia w szkole doktorskiej

Appendix to Resolution No 74/2020/2021 of the Senate UAM 24 February 2021 – curriculum for doctoral studies

Ramowy plan kształcenia dla doktorantów programu „International Studies: Language, Literature, European Culture” // International Studies: Language, Literature, European Culture – curriculum

Obowiązujące doktorantów rozpoczynających kształcenie w Szkole Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023:

Ramowy plan kształcenia

Obowiązujące wszystkich doktorantów:

Uchwała nr 83/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Regulaminu szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Regulamin szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Resolution No 83/2020/2021 Senate of Adam Mickiewicz University, Poznań 26 April 2021 Regulations of the doctoral schools of Adam Mickiewicz University, Poznań

Regulations of doctoral schools at Adam Mickiewicz Univerity in Poznań

Rekomendacja Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa w zakresie doktoratu na podstawie zbioru opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych w ramach dyscyplin językoznawstwo i literaturoznawstwo

Zarządzenie nr 50/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie składania przez pracowników i doktorantów szkół doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oświadczeń upoważniających do wykazania osiągnięć do celów ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wprowadzania danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym „POL-on

Zarządzenie nr 218/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 16 maja 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 50/2020/2021 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2021 roku