komunikaty

Kolokwium / Forum doktoranckie – 3 czerwca 2022 r.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w rocznym kolokwium / forum doktoranckim, podczas którego Doktorantki i Doktoranci naszej Szkoły Doktorskiej, pod czujnym okiem i uchem Moderatorów, prezentować będą założenia swoich rozpraw doktorskich (słuchacze I roku kształcenia) lub też podsumowanie dotychczasowej pracy nad doktoratem (słuchacze II i III roku kształcenia). Prelegentami będą Doktorantki i Doktoranci, którzy nie mieli okazji wystąpić podczas cyklicznych spotkań naukowych Szkoły, odbywających się przez cały bieżący rok akademicki, albo podczas otwartych zebrań swoich macierzystych zakładów. Wszystkich zainteresowanych – Koleżanki i Kolegów naszych prelegentów oraz Państwa Promotorów – zapraszamy do udziału. Forum, zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem, odbywać się będzie za pośrednictwem czterech zespołów w MS Teams. Osoby zainteresowane przyłączeniem się do spotkań mogą to zrobić poprzez link wejściowy do zespołu lub przesyłając prośbę o dodanie do zespołu poprzez teamsową aplikację.

Harmonogram forum

Linki do zespołów:

zespół 1 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azjq6fHx1W6Med_S3DKKQkNxyvjrDGXGW…

zespół 2 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a22a8VlSkL0mJWg3YSO-wprrlS_QLyMLT…

zespół 3 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVJZQZxLKm0aZ_f9ZFAe2OmzUzAj-N-Pq…

zespół 4 https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a55UooGnAu3yWV8nWBznnFVeBhu1C4Xhn…

Kolokwia doktoranckie / Forum doktoranckie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na cykl spotkań naukowo-towarzyskich w ramach kolokwiów doktoranckich / forum doktoranckiego. Poniżej informacje szczegółowe:

I spotkanie

II spotkanie

III spotkanie

IV spotkanie

V spotkanie

VI spotkanie 

VII spotkanie

Wykłady mistrzowskie

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy na kolejne dwa wykłady z cyklu wykładów ukraińskich:

20 kwietnia o godz. 17.00, za pośrednictwem MS Tems, wykład pana Mykoli Riabczuka „Opowieści o wojnie: co język potrafi odkryć lub ukryć”

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aX0T83NyPUUVybCr7_nnrDgOoB4rUIU8NyqCMhy8n6RE1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=69f904e8-f677-4f6e-9bc8-aadb6ee6ce46&tenantId=73689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092

27 kwietnia o godz. 17.00, sala 327 Collegium Maius, wykład pani doktor Lubow Krupnyk „Ukraińskie kino poetyckie jako przykład nonkonformizmu w sztuce (w latach 1964-1970)”.

Wykład mistrzowski

Szanowni Państwo,

gorąco zapraszamy na wykład pani doktor Tetiany Michajłowy z Kijowskiej Akademii Nauk na temat: „Wesoły cmentarz jako metafora Związku Sowieckiego w poezji Wasyla Stusa”. Odbędzie się 6 kwietnia o godz. 17 w sali 327.

Dni Doktoranta UAM

Szanowni Państwo, 

zachęcamy do udziału w wydarzeniu „Dni Doktoranta UAM”, które zostało zaplanowane na 23 i 24 lutego br. W załączeniu program.

XXV Szkoła Doktorska Krajów Wyszehradu

Zachęcamy do zapoznania się z informacją dotyczącą XXV Szkoły Doktorskiej organizowanej przez Towarzystwo Gallica i Uniwersytet w Brnie. Szczegółowe informacje w załączniku.

Konkurs 'Ma thèse en 180 secondes’

Zachęcamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym.

Doktorancka akcja charytatywna

W imieniu doktorantek i doktorantów Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM (Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii) serdecznie zapraszamy wszystkich do wsparcia świątecznej akcji charytatywnej, która ma na celu pomoc Kasi Stachurze – córce dr. hab. Pawła Stachury, prof. UAM, członka społeczności akademickiej naszej Szkoły.

Trzyletnia Kasia ma bardzo rzadką mutację genetyczną i wymaga nieustannej rehabilitacji. Pomoże każda, nawet niewielka kwota na konto fundacji Słoneczko:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”

77-400 Złotów, Stawnica 33A

Darowizny w PLN:

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Subkonto (tytuł przelewu lub cel szczegółowy):

KATARZYNA STACHURA – 1181/S

Nabór na wyjazdy stażowe dla najlepszych doktorantów w ramach projektu STER

Szanowni Państwo, 

uprzejmie informujemy, że został ogłoszony nabór na wyjazdy stażowe dla najlepszych doktorantów. Nabór jest prowadzony w ramach Projektu STER: Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich „Towards the internationalization of the Doctoral School of AMU (AMU International Compass)” współfinansowanego ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), nr umowy projektowej: PPI/STE2020/1/00007/U/00001.

Zgłoszenia można przesyłać do 10 grudnia br. na adres mailowy phdstudies@amu.edu.pl. Prosimy o dokładne zapoznanie się z załączonym regulaminem.

Jednorazowe stypendium naukowe Rektora dla doktorantów

Komunikat Prezydium Sejmiku Doktorantów:

Drogie Doktorantki i Drodzy Doktoranci, rusza kolejny nabór wniosków na Jednorazowe Stypendium Naukowe Rektora UAM dla doktorantów. O takie stypendium mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełniają łącznie 3 warunki:

1) są uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich lub szkoły doktorskiej (od 2 roku szkoły doktorskiej do pierwszego przedłużenia studiów doktoranckich włącznie),

2) legitymują się wybitnymi, publikowanymi lub przyjętymi do druku w poprzednim roku kalendarzowym (w okresie 1.01.2020 do 31.12.2020) osiągnięciami naukowymi – do wniosków proszę dołączyć pierwszą stronę publikacji. Jeśli jest to fragment monografii, proszę przedłożyć pierwszą stronę monografii, spis treści oraz pierwszą stronę rozdziału/artykułu. Niedołączone publikacje nie będą oceniane.

3) uzyskali wyniki w realizacji programu studiów doktoranckich na drugim i kolejnych latach studiów ze średnią ocen co najmniej 4,75 (z rokiem akademickim 2020/2021 włącznie) – wydruk ocen z USOSa z potwierdzeniem (email-em/skanem pracownika sekretariatu/dziekanatu lub podpisem Kierownika Studiów Doktoranckich).

Kryteria oceny osiągnięć są takie same jak w stypendium rektora. Stypendia naukowe przyznawane są na wniosek doktoranta. Wniosek trzeba zatem załączyć do dokumentacji. Pamiętajcie o podpisaniu wniosku w odpowiednim miejscu! Bez podpisanego w odpowiednim miejscu wniosku dokumenty nie podlegają ocenie.

Wnioski wraz z załącznikami można złożyć w Biurze Szkoły Doktorskiej (ul Grunwaldzka 6, pok. 118 ) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną – decyduje data wpłynięcia do Biura (nie stempla pocztowego) od dnia 10 listopada do 30 listopada 2021 r.

Więcej informacji nt. stypendium można znaleźć w zarządzeniu Rektora w sprawie stypendiów naukowych: https://bip.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0035/268667/ZR-146-2021-20…

Formularz wniosku do pobrania

Dear Doctoral Students,
the next call for applications for the AMU Rector’s Single Scientific Scholarship for PhD students is starting! Such a scholarship may be applied for by doctoral students who meet all three conditions:
1) are participants of full-time doctoral studies or doctoral school (from the 2nd year of the doctoral school up to the first extension of doctoral studies, inclusive),
2) have outstanding scientific achievements, published or accepted for publication in the previous calendar year (from 01/01/2020 to 31/12/2020) – please attach the first page of the publication to the applications. If it is a fragment of a monograph, please submit the first page of the monograph, the table of contents and the first page of the chapter / article. Publications not included will not be assessed!!!
3) obtained results in the implementation of the doctoral study program in the second and subsequent years of study with an average grade of at least 4.75 (including the academic year 2020/2021) – printout of USOS grades with confirmation (email / scan of the secretary’s / dean’s office employee or by the signature of the Head of Doctoral Studies).

The criteria for assessing achievements are the same as in the rector’s scholarship. Research scholarships are awarded at the request of the doctoral student. Therefore, the application must be attached to the documentation. Remember to sign the application in the right place! Without the application signed in the appropriate place, the documents cannot be assessed. Applications with attachments can be submitted to the Doctoral School Office (ul. Grunwaldzka 6, room 118) from Monday to Friday, from 9.00-14.00 in person or sent by traditional mail – the date of receipt by the Office (not the postmark) from 10 November to 30 November 2021.

Szkolenie z praw i obowiązków doktoranta

Szanowni Państwo,

w imieniu Samorządu Doktorantów UAM zapraszamy na obowiązkowe szkolenie dla I roku uczestników Szkoły Doktorskiej z zakresu praw i obowiązków doktorantek i doktorantów. Doktoranci z wyższych roczników mają możliwość uczestniczenia w szkoleniu, które odbędzie się na platformie MS Teams 19 listopada 2021 r. w godz. 12.00-13.30 . Szkolenie przeprowadzi mgr Kamil Frąckowiak- Lokalny Ambasador Rzecznika Praw Doktoranta oraz mgr Marlena Kaźmierska- Wiceprzewodnicząca Prezydium Sejmiku Doktorantów UAM. By uczestniczyć w szkoleniu należy dołączyć poprzez link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTIyMmQ5NTItNmFkNC00OGFjLWE2ODItMzk5Nzc1ZTUyNzk3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2248624bf9-66f0-4878-8154-33283ae6ad07%22%7d

Szkolenie w języku angielskim / Training in English:

Dear Doctoral Students,

In the name of Doctoral Students’ Council we would like to invite you to mandatory (for Ist year PhD) training course on rights and obligations of PhD student. The course will be held on 19 November 2021 at 2 – 3:30 PM on MS Teams. Link to the meeting:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFlNmRiOGYtZDI0OS00MzczLWEwNzQtZGRiMjk4NmU2NTM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%2248624bf9-66f0-4878-8154-33283ae6ad07%22%7d

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć doktoranci:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączeniu).

5. Podsumowanie złożonego wniosku – charakterystyka kandydata (formularz w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa doktoranci studiów doktoranckich wydziałowych szkoły dziedzinowej oraz Szkoły Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze zainteresowani konkursem składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adres agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl w terminie do 19 listopada br. do godz. 15.30.

Cykl wykładów IAS Invited Lectures in Bilingualism and Multilingualism

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację o serii wykładów IAS Invited Lectures in Bilingualism and Multilingualism. W załączeniu znajdą Państwo harmonogram wykładów oraz ulotkę dotyczącą pierwszego z nich. Dodatkowo, po wykładach będą organizowane dedykowane seminaria dla doktorantów i studentów z poszczególnymi prelegentami. 

Do pobrania: harmonogram wykładów / ulotka

Spotkanie I: „We invite students and doctoral students to a dedicated research seminar with prof. Ellen Bialystok, following her IAS lecture on „How Bilingualism Changes Minds” on 21st October at 6 pm, at which you will be welcome to ask questions to the lecture as well as discuss issues related to your own research projects. The seminar will be held online on 21 October at 7:30 pm.
Zoom Meeting URL
https://us06web.zoom.us/j/81340765281?pwd=aVp6cGNqd3RUNG9nNGF1SGMzcVc2dz09
Meeting ID: 813 4076 5281
Passcode: U4pubq

Spotkanie II: We would like to invite you to an open lecture by Prof. Judith F. Kroll (University of California, Irvine) on „Two sides of bilingualism: A lens to the cognitive neuroscience of language and a reflection of our social world” to be held online on 18th November at 5 pm CETMore information and information leaflet here.

Spotkanie III: We would like to invite you to an open lecture by Prof. Jean Marc Dewaele (University of London, Birkbeck) on Emotional resonance and embodiment of multilinguals’ languages to be held online on 9th December at 5 pm CETMore information here.

Spotkanie IV: We would like to invite you to an open lecture by Prof. Antonella Sorace(University of Edinburgh) on Reassessing gradient variation in models of grammar and bilingualism to be held online on 20th January at 5 pm CET. More information here.

****************************************************************************************************************

Spotkanie dla Doktorantek/Doktorantów II roku oraz Państwa Promotorów

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 maja 2021 r. poprzez MS Teams. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą mailową.

Spotkanie dla Doktorantek/Doktorantów I roku oraz Państwa Promotorów

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 14 maja 2021 r. poprzez MS Teams. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą mailową.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Szanowni Państwo Doktoranci, serdecznie zachęcamy do aplikowania o stypendia im. dr Jana Kulczyka. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wymagane dokumenty:

1. Podanie.

2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.

3. Wniosek o stypendium (formularz do pobrania).

4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularz do pobrania).

Komplet dokumentów należy przesyłać wyłącznie w formie elektronicznej, na adres agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl, w terminie do 20 maja.

Konkurs dla Doktorantek/ów w ramach ID-UB – ” Badania doktoranckie- badania oraz szkolenia i warsztaty międzynarodowe”

Szanowni Państwo, 21 kwietnia 2021 r. został otwarty nabór w Konkursie 021 –„Badania doktoranckie- badania oraz szkolenia i warsztaty międzynarodowe”. Konkurs jest skierowany do osób ze statusem doktoranta UAM w dniu składania wniosku i pozwala na uzyskanie dofinansowania m.in.:

krótkich zagranicznych pobytów badawczych (do 2 tygodni),

udziału w prestiżowych, międzynarodowych szkoleniach lub warsztatach naukowych,

zakupu materiałów, w tym odczynników koniecznych do realizacji badań
w zagranicznych ośrodkach badawczych,

usług obcych do przeprowadzenia badań we współpracy międzynarodowej

Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału oraz terminów składania wniosków znajdą Państwo na stronie konkursu oraz w Intranecie:

https://uam.sharepoint.com/sites/7114030000/SitePages/Konkursy.aspx

Zachęcamy do korzystania z kolejnej możliwości uzyskania wsparcia finansowego oferowanego w ramach inicjatywy ID-UB.

Konkurs dla Doktorantek/ów w ramach ID-UB – „Minigranty doktoranckie”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że 22 marca br. został ogłoszony konkurs nr 17 w ramach ID-UB „Minigranty doktoranckie”. Jego celem jest m.in. praktyczne przygotowanie doktorantek/ów do procedur aplikacyjnych w konkursach grantowych organizowanych przez agencje zewnętrze. Najlepsze projekty uzyskają dofinansowanie, a nagrodzeni doktorantki/ci będą wzbogaceni ponadto o umiejętność planowania, realizacji i rozliczenia projektu, także pod względem finansowym. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 15 000 zł, na finansowanie projektu trwającego od 12 do 15 miesięcy. Konkurs będzie prowadzony w Szkołach Dziedzinowych i projekty będą oceniane przez Komisje złożone z przedstawicieli tych Szkół.

Ważne terminy: 

Termin ogłoszenia konkursu: 22.03.2021 r. 

Zakończenie naboru wniosków: 29.05.2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2021 r.

Dokumenty dotyczące konkursu, tj. wzór wniosku, harmonogram zadań oraz kosztorys projektu, dostępne są w Intranecie UAM (zakładka „Badania i projekty” – IDUB – Dokumenty udostępnione).

Ocena śródokresowa doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z:

1. zasadami przeprowadzania oceny śródokresowej w szkołach doktorskich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

2. kryteriami oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze;

3. składem komisji ds. oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze;

4. informacjami ogranizacyjnymi w związku z oceną śródokresową.

Ocena śródokresowa w Szkole Doktorskiej Nauk o Języku i Literaturze odbędzie się 20 września 2021 r.

Forum doktoranckie

Szanowni Państwo, w załączniku znajdą Państwo komplet informacji na temat tegorocznego forum doktoranckiego (1-2 czerwca br.)

forum dla Doktorantek/ów I roku kształcenia

forum dla Doktorantek/ów II roku kształcenia.

Konkurs dla stypendysty doktoranta/tki w ramach grantu OPUS-19 HS

Szanowni Państwo, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą konkursową w ramach grantu OPUS-19HS, kierowanego przez prof. UAM dr hab. Magdalenę Wrembel z Wydziału Anglistyki. Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem https://bip.amu.edu.pl/konkursy-na-stypendia-naukowe-dla-studentow-i-doktorantow-w-ramach-projektow-badawczych/oferta_stypendysta-doktorant_opus_19_wa

Spotkanie dla Doktorantek/Doktorantów II roku oraz Państwa Promotorów

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 stycznia 2021 r. poprzez MS Teams. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą mailową.

Spotkanie dla Doktorantek/Doktorantów I roku oraz Państwa Promotorów

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 stycznia 2021 r. poprzez MS Teams. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą mailową.

Spotkanie dla Doktorantek/Doktorantów II roku

Szanowni Państwo, zapraszamy na spotkanie w celu omówienia bieżących spraw Szkoły Doktorskiej. Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2020 r. poprzez MS Teams. Szczeółowe informacje otrzymają Państwo drogą mailową.

Spotkanie dla Doktorantek/Doktorantów I roku

Szanowni Państwo, zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 października 2020 r. poprzez MS Teams. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo drogą mailową.

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

Forum doktoranckie SNJL

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że 21 września odbędzie się forum doktoranckie słuchaczy Szkoły Doktorskiej SNJL. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia.

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Szanowni Państwo,
zachęcamy do aplikowania o stypendia im. J. Kulczyka. Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.   Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:
1. Podanie,
2. CV,
3. Wniosek o stypendium (formularz w załączeniu, dostępny na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (www.amu.edu.pl), na stronie internetowej Fundacji UAM (www.fundacja.ppnt.poznan.pl) oraz na stronie internetowej Kulczyk Foundation.
4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych
Doktoranci Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk o Języku i Literaturze mogą przesyłać dokumentację w formie elektronicznej na adres mailowy agnieszka.kalecinska@amu.edu.pl w terminie do 20 maja br.
Kierownik Szkoły, po przeprowadzeniu wstępnej selekcji, przekaże zaopiniowane wnioski (maksymalnie 4 wnioski doktorantów) do Kapituły Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka, w formie elektronicznej, na adres e-mail Biura Rektora UAM olak@amu.edu.pl w terminie do 1 czerwca br.   

Zaproszenie na spotkanie informacyjne (6 marca 2020 r.)

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy Państwa Doktorantów oraz Państwa Promotorów na spotkanie informacyjne w ramach Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk o Języku i Literaturze, które zostało zaplanowane na 6 marca (piątek) o godz. 13.15 w sali 321 Collegium Maius.

Podczas spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:
– indywidualny plan badawczy,
– forum doktoranckie,
– szkoła letnia dla doktorantów SNJL,
– oferta dydaktyczna na kolejny rok akademicki,
– realizacja efektów kształcenia,
– szkolenie z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

Komunikat JM Rektora prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego ws. dni rektorskich w maju 2020 r.